Ekonomi

Ekonomiska vinningar med matavfallskvarnar

Den största ekonomiska vinningen med matavfallskvarnar är att man vid beräkning av den kommande sophämtningstaxan övergår till en viktbaserad debitering. Orsaken till detta är att matavfall som innehåller mycket vätska står för den största delen av sopornas vikt sett ur volymsynpunkt. Elimineras matavfallet minskas vikten till hälften och kostnaden med samma nivå.

Många bostadsrättsföreningar har insett detta och tagit beslut om att installera matavfallskvarnar, således inte enbart av komfortsynpunkt utan baserat på föreningens ekonomi.                                                                                                                                                                                                                 I äldre fastigheter med ur transportsynpunkt dåligt belägna soprum i källarplan vinner man förstås även på detta att kunna minska på sopmängden.

Motsvarande vinster gör man självfallet även i privata villahushåll.